Dobrodošli na službene stranice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica!
Ova javna ustanova upravlja zaštićenim prirodnim područjem – Značajnim krajobrazom Baraćeve špilje i ekološkom mrežom Natura 2000 koja se nalazi unutar granica općine Rakovica. Od cijelog zaštićenog područja u kategoriji značajnog krajobraza ukupne površine od 5,19 km2 najpoznatije su Baraćeve špilje (prema kojima je zaštićeno područje i dobilo ime) koje su uređene i otvorene za posjećivanje prvi puta još davne 1892. godine.

Vrednovanjem područja utvrđeno je da su na području Značajnog krajobraza Baraćeve špilje razvijeni raznoliki reljefni tipovi i oblici sa prevladavajućim krškim reljefom. Podzemno se prostiru speleološki objekti sa sigama, pleistocenskim fosilnim ostacima i endemskom špiljskom faunom te arheološkim nalazima. Cijelo područje uključuje rijetke i ugrožene tipove staništa te uz njih vezane ugrožene i strogo zaštićene vrste.
Šire područje Baraćevih špilja preventivno je bilo zaštićeno do 2011. godine. Trajna zaštita područja proglašena je 29.03.2016. godine. Područje Baraćevih špilja je i arheološki značajno stoga je preventivno zaštićeno kao arheološka zona Rješenjem Konzervatorskog odjela u Karlovcu 2003. godine.

Cilj zaštite je očuvati geomorfološke i geospeleološke vrijednosti krškog područja, mozaični krajobraz prirodnih i doprirodnih staništa kao i s njime povezanu bioraznolikost.